กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai law) :เล่ม13 การคลัง
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. การคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law) :เล่ม12 การเงิน การคลัง
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. การเงิน- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. การคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง
เลขเรียก343.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การทำงาน
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การฝึกอบรม- -ค่าใช้จ่าย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม