กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การคลัง. พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องที่ระลึกวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบ 100 ปี
เลขเรียก657.835
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. กรมบัญชีกลาง2. การบัญชี,3. การคลัง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวผ่านวิกฤต มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง2. การคลัง
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวผ่านวกฤติ มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง ผลงานการะทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง2. การคลัง
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวผ่านวิกฤติ มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง ผลงานกระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง2. การคลัง
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปทางการคลัง (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก336
ผู้แต่งอรัญ ธรรมโน
หัวเรื่อง1. การคลัง
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณีสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและสังคมไทย
เลขเรียก336
ผู้แต่งพลภัทร บุราคม
หัวเรื่อง1. การคลัง2. การว่างงาน,3. อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์บีเจ.เพลท โปรเซสเซอร์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การคลัง2. งบประมาณ
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย
เลขเรียก336
ผู้แต่ง เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
หัวเรื่อง1. การคลัง2. ภาษี,3. อากร
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินคงคลังในระบบเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยภาคผนวกว่าด้วยกฎหมายการคลังที่สำคัญ
เลขเรียก332.1
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. การเงิน การคลัง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเงินและการคลัง : Fiscal and Financial Management
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งฉวีวรรณ ทองกร
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเงินและการคลัง : Fiscal and Policy and Management
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสกนธ์ วรัณญูวัฒนา
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2547
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. สำนักงบประมาณ,3. การคลัง
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ2. งบประมาณ,3. การคลัง
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ2. งบประมาณ,3. การคลัง,4. Budgets -- Thailand,5. Financial management -- Thailand
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์ซิสเต็ม โฟร์ กราฟฟิคส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม