กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การควบคุมการบริหารองค์การ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติ ระบบการควบคุมภายในภาคราชการ
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - ไทย2. การควบคุมการบริหารองค์การ - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม