กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การควบคุมทางบรรณานุกรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริการทางบรรณานุกรม
เลขเรียก025.3
ผู้แต่งเอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล
หัวเรื่อง1. การควบคุมทางบรรณานุกรม2. บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม