กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การควบคุมภายใน. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินของกองคลัง กรมธนารักษ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกองคลัง กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การควบคุมภายใน2. การเงิน,3. การวางแผน
สำนักพิมพ์มิลเล็ท กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งจารุวรรณ เมณฑกา
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน2. การควบคุมภายใน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ สกสค.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจสอบภายใน
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การควบคุมภายใน
สำนักพิมพ์ดูมายเบส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ = Modern internal auditing (แนวคิดและกรณีศึกษา)
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งอุษณา ภัทรมนตรี
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การควบคุมภายใน,3. การตรวจสอบการบริหาร
สำนักพิมพ์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสุวิมล กุลาเลิศ
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. ผู้ตรวจสอบภายใน,3. การควบคุมภายใน
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม