กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การค้าระหว่างประเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 16 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยและการค้ากับสหรัฐอเมริกา
เลขเรียก382
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมองการค้าโลก โอกาศและการปรับตัว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
เลขเรียก382
ผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทวงพาณิชย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร เล่ม 1
เลขเรียก382
ผู้แต่งอิสร์กุล อุณหเกตุ
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าบริการ
เลขเรียก382
ผู้แต่งสิทธิกร นิพภยะ
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร เล่ม 2
เลขเรียก382
ผู้แต่งอิสร์กุล อุณหเกตุ
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา บันทึกความคืบหน้าการเจรจา: 2548 - 2552
เลขเรียก382.92
ผู้แต่งสิทธิกร นิพภยะ
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ2. การเจรจารอบโดฮา
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเจรจาการค้าของญี่ปุ่น จากการแก้ไขข้อพิพาทสู่ FTA
เลขเรียก382.71
ผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข
หัวเรื่อง1. การค้าเสรีและการคุ้มครอง2. การค้าระหว่างประเทศ,3. ญี่ปุ่น - - การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เลขเรียก658.049
ผู้แต่งทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 6
เลขเรียก382
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน2. การค้าระหว่างประเทศ,3. สินค้าออก - - ไทย
สำนักพิมพ์21 เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน (เล่ม 7)
เลขเรียก382
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การส่งออก - - ผลิตภัณฑ์2. อุตสาหกรรมการส่งออก,3. การลงทุน - ไทย,4. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม3
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การส่งออก - ผลิตภัณฑ์2. อุตสาหกรรมการส่งออก,3. การลงทุน - ไทย,4. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์A.C.T. Publishing จำกัด
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 4
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การส่งออก - ผลิตภัณฑ์2. อุตสาหกรรมการส่งออก,3. การลงทุน - ไทย,4. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์บริษัท เปรียว จำกัด
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 5
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การส่งออก - ผลิตภัณฑ์2. อุตสาหกรรมการส่งออก,3. การลงทุน - ไทย,4. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์21 เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลกระทบของการยกเลิกโควตาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ
เลขเรียก382.45
ผู้แต่งสายพิณ ชินตระกูลชัย
หัวเรื่อง1. ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ2. สิ่งทอ,3. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO เล่มที่ห้า: ทรัพย์สินทางปัญญา
เลขเรียก382
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. องค์การการค้าโลก2. การค้าระหว่างประเทศ,3. ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO
เลขเรียก382
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. องค์การการค้าโลก2. การค้าระหว่างประเทศ,3. ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม