กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การค้าเสรีและการคุ้มครอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเจรจาการค้าของญี่ปุ่น จากการแก้ไขข้อพิพาทสู่ FTA
เลขเรียก382.71
ผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข
หัวเรื่อง1. การค้าเสรีและการคุ้มครอง2. การค้าระหว่างประเทศ,3. ญี่ปุ่น - - การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA ต่อแรงงานไทย
เลขเรียก382.959
ผู้แต่งกองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. การค้าเสรีและการคุ้มครอง2. เขตการค้าเสรี,3. วิจัย - - การทำ FTA
สำนักพิมพ์กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยุคหลังความตกลง ATC
เลขเรียก382.45
ผู้แต่งสมคิด พุทธศรี
หัวเรื่อง1. อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - การค้า2. การค้าเสรีและการคุ้มครอง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม