กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการ - - แง่ศาสนา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหัวใจนักบริหาร
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หัวเรื่อง1. ธรรมะ2. การจัดการ - - แง่ศาสนา,3. คุณธรรม - - นักบริหาร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม