กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการฐานข้อมูล. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งกิตติพงษ์ กลมกล่อม
หัวเรื่อง1. การจัดการฐานข้อมูล2. การออกแบบฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล : Database system
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งสมจิตร อาจอินทร์
หัวเรื่อง1. การจัดการฐานข้อมูล2. ฐานข้อมูล,3. การออกแบบฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ FoxPro สำหรับ DOS 2.0 - 2.5
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งปรเมศวร์ มินศิริ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ฟอกซ์โปร (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),3. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดระบบในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก338.102
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ,4. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดและวิธีการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งสรรค์ใจ กลิ่นดาว
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์2. ภูมิศาสตร์,3. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSQL Server 2005 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.758
ผู้แต่งพงษ์พันธ์ ศิวิลัย
หัวเรื่อง1. เอสคิวแอลเซอร์ฟเวอร์2. การจัดการฐานข้อมูล,3. เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเเตอร์)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม