Main Back

Search การจัดการน้ำ. Resualt 4 Items

TitleWater Brick = ก้อนน้ำ
CallNumber333.911
Authorสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปตท.
Subject1. การจัดการน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน2. น้ำท่วม,3. การจัดการน้ำ,4. สถาปัตยกรรม - - น้ำ
Publishทวีวัฒน์การพิมพ์
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleกลไกเชื่อมโยงในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
CallNumberกศ.333.91
Authorทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์
Subject1. การจัดการน้ำ2. น้ำ,3. การพัฒนาแหล่งน้ำ,4. น้ำท่วม
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
CallNumberกศ.333.9115
Authorวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. การจัดการน้ำ,4. น้ำท่วม
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleมุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดหารน้ำเพื่อประชาชน
CallNumber551.489
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. น้ำท่วม2. การจัดการน้ำ,3. การป้องกันน้ำท่วม
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2555
Result 1 items.