Main Back

Search การจัดการองค์กร. Resualt 21 Items

Titleการจัดการความรู้ เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
CallNumber658.403
Authorดาเวนพอร์ท,โทมัส เอซ
Subject1. การจัดการความรู้2. การจัดการองค์กร
Publishเออาร์ บิซิเนส เพรส
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleคัมภีร์ 100 กลยุทธ์
CallNumber658
Authorธีรยุส วัฒนาศุภโชค
Subject1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการองค์กร
Publishเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleสร้างคน สร้างองค์กร คัมภีร์เพิ่มทักษะการบริหาร
CallNumber658
Authorตะวัน สาดแสง
Subject1. การจัดการองค์กร
Publishส. เอเซียเพรส (1989)
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleองค์กรแห่งการตื่นรู้
CallNumber658
Authorเกศรา รักชาติ
Subject1. การจัดการองค์กร
Publishเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleการจัดการสมัยใหม่
CallNumber658
Authorถวัลย์ ศาลากิจ
Subject1. การจัดการองค์กร2. การบริหาร
Publishม.ป.ท
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleการจัดการแห่งอนาคต
CallNumber
Authorฮาเมล, แกรี่.
Subject1. การจัดการองค์กร2. การบริหารธุรกิจ
Publishเอ็กซเปอร์เน็ท
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleการพัฒนาการบริหารศูนย์ราชการ กระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท
CallNumberกศ.658.403
Authorวาสนา ผุดผ่อง
Subject1. การจัดการองค์กร2. การบริหารองค์กร
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 2 items.
Title30 ขั้นสู่ความสำเร็จในองค์กร
CallNumber658
Authorศศวรรณ มงคลภาพ
Subject1. การจัดการองค์กร2. องค์กร
Publishมายิก สำนักพิมพ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Title30 ขั้นสู่ความสำเร็จในองค์กร : 30 steps to success in organization
CallNumber658
Authorศศวรรณ มงคลภาพ
Subject1. การจัดการองค์กร2. องค์การ
Publishมายิก สำนักพิมพ์
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleสัญญาเตือนก่อนองค์กรล้มละลาย
CallNumber658.4
Authorตะวัน สาดแสง
Subject1. การบริหาร2. การจัดการองค์กร
Publishเม็ดทรายพริ้นติ้ง
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleการบริหารความเสี่ยงองค์กร
CallNumber658.155
Authorนฤมล สอาดโฉม
Subject1. การบริหารความเสี่ยง2. การจัดการองค์กร
Publishฐานการพิมพ์
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleการวิเคราะห์งาน = Job Analysis
CallNumber658.306
Authorสุภาพร พิศาลบุตร
Subject1. การวิเคราะห์งาน2. การประเมินผลงาน,3. การจัดการองค์กร
Publishวิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleเรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace Learning
CallNumber658.4
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการ2. การจัดการองค์กร,3. การสอนงาน
Publishโกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
YearOfPrint2552
Result 2 items.
TitleAQ อึดเกินพิกัด
CallNumber910.4
Authorธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
Subject1. ความสามารถ2. ปัญญา,3. ความสำเร็จ,4. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,5. การเดินทางและการท่องเที่ยว
Publishบิสคิต
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleเดินทางกับความรัก
CallNumber910.4
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
Subject1. ชาดก วรรณกรรมพุทธศาสนา2. ชนกลุ่มน้อย-ไทย (ภาคเหนือ) กะเหรี่ยง,3. คำคม นวนิยายจีน,4. ชีวิต วิวัฒนาการ,5. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,6. การเดินทางและการท่องเที่ยว
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleมุมมอง มุมคิด5 :ทุน Talent Network Leadership & Change
CallNumber658.4092
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subject1. ทุนรัฐบาล -- ไทย2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ,4. การจัดการองค์กร,5. ข้าราชการ -- ไทย
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2555
Result 4 items.
Titleองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม
CallNumber658.40
Authorสมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
Subject1. นวัตกรรทางเทคโนโลยี2. การจัดการองค์กร
Publishเอเอสทีวีผู้จัดการ
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleพฤติกรรมองค์การ
CallNumber658.4
Authorสุพิณ เกชาคุปต์
Subject1. พฤติกรรมองค์การ2. การจัดการองค์กร,3. การพัฒนาองค์การ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2536
Result 1 items.
Titleเติมความเป็นผู้นำในช่องว่าง
CallNumber658.4092
Authorโคจิ,ทะคะงิ
ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์,แปล
Subject1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. การจัดการองค์กร
Publishสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleรวมบทความวิชาการ
CallNumber350
Authorผศ.ดร.ศิรภัสสรศื วงศ์ทองดี
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การจัดการองค์กร,3. การพัฒนาองค์ก,4. การพัฒนาปัจเจกบุคค,5. วัฒนธรรมองค์ก,6. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2560
Result 1 items.
Titleรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ
CallNumber350
Authorอุทัย เลาหวิเชียร
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ,3. การจัดการองค์กร
Publishเสมาธรรม
YearOfPrint2540
Result 1 items.