กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการองค์กร. พบจำนวนทั้งสิ้น 21 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งดาเวนพอร์ท,โทมัส เอซ
หัวเรื่อง1. การจัดการความรู้2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เออาร์ บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ 100 กลยุทธ์
เลขเรียก658
ผู้แต่งธีรยุส วัฒนาศุภโชค
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างคน สร้างองค์กร คัมภีร์เพิ่มทักษะการบริหาร
เลขเรียก658
ผู้แต่งตะวัน สาดแสง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์ส. เอเซียเพรส (1989)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรแห่งการตื่นรู้
เลขเรียก658
ผู้แต่งเกศรา รักชาติ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการสมัยใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งถวัลย์ ศาลากิจ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการแห่งอนาคต
เลขเรียก
ผู้แต่งฮาเมล, แกรี่.
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารศูนย์ราชการ กระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท
เลขเรียกกศ.658.403
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. การบริหารองค์กร
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง30 ขั้นสู่ความสำเร็จในองค์กร
เลขเรียก658
ผู้แต่งศศวรรณ มงคลภาพ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. องค์กร
สำนักพิมพ์มายิก สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง30 ขั้นสู่ความสำเร็จในองค์กร : 30 steps to success in organization
เลขเรียก658
ผู้แต่งศศวรรณ มงคลภาพ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. องค์การ
สำนักพิมพ์มายิก สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาเตือนก่อนองค์กรล้มละลาย
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งตะวัน สาดแสง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เลขเรียก658.155
ผู้แต่งนฤมล สอาดโฉม
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์งาน = Job Analysis
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งสุภาพร พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. การประเมินผลงาน,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace Learning
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. การจัดการองค์กร,3. การสอนงาน
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องAQ อึดเกินพิกัด
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
หัวเรื่อง1. ความสามารถ2. ปัญญา,3. ความสำเร็จ,4. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,5. การเดินทางและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดินทางกับความรัก
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ชาดก วรรณกรรมพุทธศาสนา2. ชนกลุ่มน้อย-ไทย (ภาคเหนือ) กะเหรี่ยง,3. คำคม นวนิยายจีน,4. ชีวิต วิวัฒนาการ,5. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,6. การเดินทางและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมอง มุมคิด5 :ทุน Talent Network Leadership & Change
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ทุนรัฐบาล -- ไทย2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ,4. การจัดการองค์กร,5. ข้าราชการ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
หัวเรื่อง1. นวัตกรรทางเทคโนโลยี2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพฤติกรรมองค์การ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสุพิณ เกชาคุปต์
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์การ2. การจัดการองค์กร,3. การพัฒนาองค์การ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเติมความเป็นผู้นำในช่องว่าง
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งโคจิ,ทะคะงิ
ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์,แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ
เลขเรียก350
ผู้แต่งผศ.ดร.ศิรภัสสรศื วงศ์ทองดี
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การจัดการองค์กร,3. การพัฒนาองค์ก,4. การพัฒนาปัจเจกบุคค,5. วัฒนธรรมองค์ก,6. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ
เลขเรียก350
ผู้แต่งอุทัย เลาหวิเชียร
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม