กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการองค์การ. พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน = Work manual
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ- -คู่มือ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
เลขเรียก658.978
ผู้แต่งเธียรชัย พันธ์คง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งแครนเนอร์ สจ็วต
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประเมินการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุทธิ สินทอง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งคอตเตอร์ จอหน์ พี
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลวิธีปกครองคน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งรีอาร์ดอน, แคทลีน เค.
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. กาบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้.....สู่ ปัญญาปฏิบัติ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งบดินทร์ วิจารณ์
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก658
ผู้แต่งมาร์คควอดต์ม ไมเคิล เจ.
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. การพัฒนาองค์การ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการององค์การ (Organization Management)
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. องค์กร,3. การจัดการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมแนวคิดหลากมุมมอง องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่ง มงคลชัย วิริยะพินิจ
หัวเรื่อง1. การบริการองค์ความรู้2. การจัดการองค์การ,3. กาจัดการความรู้
สำนักพิมพ์ส่องศยาม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารงานปฏิบัติการให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนอห์ตัน, ฌอน
เริงศักดิ์ ปานเจริญ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งประยูร อัครบวร
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ : แนวความคิดและการประยุกต์ใช้ในระบบสังคมไทย
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอรุณ รักธรรม
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์สหายบล๊อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร,4. วิสัยทัศน์ (การบริหาร),5. การบริหารความเปลี่ยนแปลง
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล = Individual scorecard
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การวัดผลงาน2. ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอรุณ รักธรรม
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์การ2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิติใหม่ของภาครัฐ
เลขเรียก352
ผู้แต่งโกลด์สมิท, สตีเฟ่น
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - การบริการ2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด
เลขเรียก350
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก350
ผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ (Competition for Excellence)
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่อง1. องค์การ2. การบริหาร,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม