กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 44 รายชื่อ

ชื่อเรื่องร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง - - การจัดการ2. การก่อสร้าง
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน - - การจัดการ2. การเงิน- -การวางแผน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. การบริหาร
สำนักพิมพ์ เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งจุนอิชิโร, คะเมะดะ
ทินภาส พาหะนิชย์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การเงิน -- การจัดการ,3. การประหยัดและการออม - - เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง21วัน ฉันจะรวย
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งอมิตา อริยอัชฌา
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคล2. การเงิน - - การจัดการ,3. การประหยัดและการออม
สำนักพิมพ์บิสสิเนส บุ๊ค เฮาส์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการจัดการเรียนรู้
เลขเรียก658.325
ผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง
หัวเรื่อง1. การจัดการ
สำนักพิมพ์เพชรเกษมการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้จัดการ 1 นาที :The One Minute Manager
เลขเรียก658
ผู้แต่งเคนเนธ แบลนชาร์ด
ชมนารถ , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการ
สำนักพิมพ์เพิร์ล พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMBA 50 หลักการบริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งรัสเซล วอลลิ่ง
หัวเรื่อง1. การจัดการ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางของเวลช์ : The Welch Way
เลขเรียก658
ผู้แต่งเกรมส์, เจฟฟรี เอ.
หัวเรื่อง1. การจัดการ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎเหล็ก 100 ข้อ ที่ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้จัดการต้องรู้ คู่มือ BOSS MANAGER MD CEO ยุคใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งภูริฑัต รัศมีเพชร
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์กู๊ดมอร์นิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเกรียงไกร บัวมี
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. เกรียงไกร บัวมี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องซุนวูกับการจัดการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งอำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. ซุนวู
สำนักพิมพ์ซิลเวอร์ไลน์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคม วัฒนธรรม และ การบริหารแบบไทย
เลขเรียก306
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. วัฒนธรรม,3. ไทย - - อารยธรรม
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการปรับระดับชั้นเป็นลูกจ้างประจำ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนิรมล กิติกุล
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. องค์การ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณัฏฐพันธ์ อินทุภูติ
หัวเรื่อง1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์2. การจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารทีมงาน : Managing Teams
เลขเรียก658.402
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. กลุ่มในที่ทำงาน - - การจัดการ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอาต์ซอร์ส (Outsource) : ใครเก่งสิ่งไหน ก็ทำสิ่งนั้น
เลขเรียก658.4058
ผู้แต่งโดมิงเกอสซ์,ลินดา,อาร์
วัชพล สุขโหตุ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน,3. การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน -- การจัดการ
สำนักพิมพ์อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกาะติดกระดาน mai
เลขเรียก658
ผู้แต่งสิริพร สงบธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจขนาดกลาง - - การจัดการ,3. การลงทุน - - ไทย
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการององค์การ (Organization Management)
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. องค์กร,3. การจัดการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติกิจกรรม 5 ส.
เลขเรียก658.562
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การจัดระบบงาน2. 5ส,3. การจัดการ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะจุดแข็ง วิธีพัฒนาพรสวรรค์ของลูกน้องและตัวคุณเอง
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งเอธ แย้มประทุม
หัวเรื่อง1. การจูงใจในการทำงาน2. การจัดการ
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายน้อยให้ยอดขายเยอะ
เลขเรียก658.012
ผู้แต่งธีรพงษ์ เศรษฐีวัฒน์
หัวเรื่อง1. การตลาด - - การจัดการ
สำนักพิมพ์สต๊อคทูมอร์โรว์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเลนส์การตลาด Marketing Spectacles
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
หัวเรื่อง1. การตลาด - - การจัดการ2. การตลาด - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวางแผนการตลาดให้ได้ผล ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งเจย์, รอส
กิตติกานต์ อิศระ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การตลาด2. การตลาด - - การจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดสวนทาง : แกะดำทำธุรกิจ
เลขเรียก658
ผู้แต่งประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ - - ข้อสอบและเฉลย2. การจัดการ
สำนักพิมพ์ส.เสริมมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชา รอ.640 การจัดการเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งบรรลือ สุทธารมณ์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชา รอ.640 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รอ.602 การวิจัยทางการจัดการ
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งวิโรจน์ ณ ระนอง
หัวเรื่อง1. การวิจัย และการพัฒนา2. การจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนธิ ลิ้มทองกุล ต้องแพ้เสียก่อนจึงจะชนะได้
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งสนธิ ลิ้มทองกุล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. หนังสือพิมพ์ -- การจัดการ
สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลขเรียก333.91
ผู้แต่งคณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรทางทะเล - - การจัดการ2. ทะเล - - การจัดการ,3. ชายฝั่ง - - การจัดการ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCEOน้อยร้อยล้าน ความสำเร็จของเด็กหลังห้อง
เลขเรียก658.369
ผู้แต่งปัณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ - - การจัดการ
สำนักพิมพ์แมส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มตอนที่ไม่พร้อม
เลขเรียก658.625
ผู้แต่งEric ries
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ - - การจัดการ
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดบทเรียน 5 CEOs ฝ่าวิกฤติภัยพิบัติ
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งนริศรา เจริญบุญมากุล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ - - การจัดการ2. ธูรกิจ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเจ้าของกิจการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งคณิต พูนผล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดูแลลูกค้าให้เป็นเลิศ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.812
ผู้แต่งเวลเลมิน, จอห์น
กฤษฏา ปราโมทย์ธนา, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. บริการลูกค้า2. การตลาด - - การจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสู่ความเป็นเลิศ : Behavior for Excellence
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์การ2. การจัดการ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รายงานประจำปี 2559 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
เลขเรียกรายงานประจำปี 307.14
ผู้แต่งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หัวเรื่อง1. มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ - - รายงานประจำป2. ทรัพยากรธรรมชาติ - - การจัดการ,3. การพัฒนาชุมชน - - ไท,4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,5. โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร
สำนักพิมพ์สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความหมายและความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก650
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต
หัวเรื่อง1. ระบบการจัดเก็บ และค้นข้อมูลสนเทศ - - การจัดการ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
หัวเรื่อง1. ระบบข้อมูลสนเทศเพื่อการจัดการ2. การจัดการ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2542
เลขเรียก304.25
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. สิ่งแวดล้อม - - การจัดการ2. ทรัพยากรธรรมชาติ - - การจัดการ
สำนักพิมพ์พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2543
เลขเรียก363.7
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. สิ่งแวดล้อม - - การจัดการ2. ทรัพยากรธรรมชาติ - - การจัดการ,3. นโยบายสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง
เลขเรียก658.924
ผู้แต่งพนม ภัยหน่าย
หัวเรื่อง1. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - การจัดการ2. การก่อสสร้าง
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม