กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 48 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 1
เลขเรียก351.16
ผู้แต่งวรพันธ์ เย็นทรัพย์
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย2. การจ้าง - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
เลขเรียก354.5930
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย2. การพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม