กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดทำแผนแม่บท. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Pelan) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์ ระยะ 5 ปี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์2. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมธนารักษ์ : รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่อง การกำกับดูแลโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียก631
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม