กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดระบบศูนย์ราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องร่างระเบียบคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่อง1. การจัดระบบศูนย์ราชการ2. พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม