กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ2. ระเบียบข้อบังคับ - - ราชการ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม