กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดส่วนราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในของกรมธนารักษ์
เลขเรียก352.15
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมายบริหารราชการ2. กรบริหารรัฐกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. การจัดส่วนราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนการปฏิบัติงานในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
เลขเรียก353.4
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลยุติธรรม -- การจัดส่วนราชการ2. การจัดส่วนราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม