กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดส่วนราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี
เลขเรียก351
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. กรบริหารรัฐกิจ2. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์วีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประเมินผลการปรับโครงสร้างกรมตำรวจ
เลขเรียก363.2
ผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
หัวเรื่อง1. กรมตำรวจ - - การจัดส่วนราชการ2. กรมตำรวจ,3. ตำรวจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์ (รายงานฉบับสมบูรณ์)
เลขเรียก332.405
ผู้แต่งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบัญชีส่วนราชการ
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งบัญชีกลาง , กรม
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2506
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์
เลขเรียก332.405
ผู้แต่งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์ (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร)
เลขเรียก332.405
ผู้แต่งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง20 กระทรวง กลไกของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ส่วนราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนการปฏิบัติงานในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
เลขเรียก353.4
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลยุติธรรม -- การจัดส่วนราชการ2. การจัดส่วนราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร ส่วนวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ส่วนวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ส่วนวิธีพิตารณาดคีล้มละลาย ส่วนวิธีพิจารณาดคทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เล่มที่ 2
เลขเรียก353.4
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลยุติธรรม -- การจัดส่วนราชการ2. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง79 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก923.8
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมะรรมชาติและศิลปกรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๐
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 62
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งสุทธิชัย เลียงชเยศ
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การบริหาร2. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม