กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจ้าง - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 1
เลขเรียก351.16
ผู้แต่งวรพันธ์ เย็นทรัพย์
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย2. การจ้าง - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม