กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจ้างงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. การจ้างงาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมิติหญิงชายกับการพัฒนา
เลขเรียก331.413
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สตรี - - การจ้างงาน2. การเลือกปฏิบัติต่อสตรี
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม