กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การฉ้อราษฎร์บังหลวง - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 : 14th International Anit-Corruption Conference
เลขเรียก364.1323
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การฉ้อราษฎร์บังหลวง - - ไทย2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ,3. การประชมุนานาชาติ,4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์โพสต์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การสอบบัญชี กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ2. การฉ้อราษฎร์บังหลวง - - ไทย,3. การตรวจเงินแผ่นดิน - - ไทย,4. การตรวจสอบภายใน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม