กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตรวจสอบภายใน - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพัฒนาการของงานตรวจเงินแผ่นดินและผลงานเด่น
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน2. การตรวจสอบภายใน - - ไทย,3. การตรวจสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลำดับเหตุการณ์สำคัญในงานตรวจเงินแผ่นดินไทย ๒๔๑๘-๒๕๕๘
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบบัญชี2. การตรวจสอบภายใน - - ไทย,3. การตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - ไทย2. การตรวจเงินแผ่นดิน,3. การตรวจสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติ ระบบการควบคุมภายในภาคราชการ
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - ไทย2. การควบคุมการบริหารองค์การ - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม