กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตรวจสอบภายใน. พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการตรวจสอบภายในภาคราชการ : แนวปฎิบัติการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
เลขเรียก658.4013
ผู้แต่งกลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การควบคุมภายใน2. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบผลงาน เรื่องการตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบการดำเนินงาน2. จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน,3. การตรวจสอบภายใน,4. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การตรวจสอบบัญชี,3. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบราชการ
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดำเนินงาน
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งกลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรายงาน : การตรวจสอบภายในสำหรับส่วนราชการ
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การเขียนรายงาน
สำนักพิมพ์นิวเวฟพัฒนา
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจสอบภายใน
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การควบคุมภายใน
สำนักพิมพ์ดูมายเบส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ = Modern internal auditing (แนวคิดและกรณีศึกษา)
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งอุษณา ภัทรมนตรี
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การควบคุมภายใน,3. การตรวจสอบการบริหาร
สำนักพิมพ์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสุวิมล กุลาเลิศ
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. ผู้ตรวจสอบภายใน,3. การควบคุมภายใน
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ=Information systems control and audit
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์จามจุรีโปรดักส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนตรวจเงินแผ่นดิน : หนังสือครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 91 ปี
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งจารุวรรณ เมณฑกา
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานตรวจตราเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน,3. การตรวจสอบภายใน,4. การประเมินบุคคล,5. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกฉบับพิเศษ 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน2. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ห
จำนวน 1 เล่ม