กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตรากฏหมาย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 6 เดือนที่สอง เมษายน - ตุลาคม 2559
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หัวเรื่อง1. การตรากฏหมา2. การร่างกฏหมา,3. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเท
สำนักพิมพ์สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์ส226ส
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย ประจำปี 2558
เลขเรียกรป
ผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย - - ผลการปฏิบัติหน้าที2. การตรากฏหมา,3. การร่างกฏหมา
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ค121ร
จำนวน 1 เล่ม