กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทารุณทางเพศในเด็ก พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ย
เลขเรียกสร 341.48572
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - - ไท2. สิทธิมนุษยช,3. สิทธิเด็,4. อนุสัญญาสิทธิเด็,5. การทารุณทางเพศในเด็,6. การค้าเด็
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม