กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทำงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ

ชื่อเรื่องลักษณะการจ้างและสภาพการทำงานของแรงงานในกิจการขนส่งทางบก : โครงการวิจัย
เลขเรียก388.34
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก2. แรงงาน,3. การทำงาน,4. ความปลอดภัย,5. สวัสดิการลูกจ้าง
สำนักพิมพ์แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง
เลขเรียก343.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การทำงาน
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องวิตามินบำรุงใจ เสริมภูมิคุ้มใจในการทำงาน
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งเทอดศักดิ์ เดชคง
หัวเรื่อง1. การทำงาน
สำนักพิมพ์เวลาดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง59 วิธีการทำงานให้ดีขึ้น
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งประสาร มฤคพิทักษ์
หัวเรื่อง1. การทำงาน
สำนักพิมพ์สงวนกิจการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงรุกปลุกไฟในตัวคุณ
เลขเรียก658.54
ผู้แต่งวิชัย ปีติเจริญธรรม
หัวเรื่อง1. การทำงาน
สำนักพิมพ์บุ๊คแบงค์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน
เลขเรียก158.7
ผู้แต่งนิซิเดะ, ฮิโรโกะ
หัวเรื่อง1. การทำงาน2. ความสัมพนธ์ระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทำงานเพื่องาน : การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งพรหมมังคลาจารย์ , พระ
หัวเรื่อง1. การทำงาน2. สมรรถภาพในการทำงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการทำงานเชิงรุก (Proactive)
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การทำงาน2. สมรรถภาพในการทำงาน
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง2. ความสำเร็จ,3. การทำงาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประเชาชน ปี พ.ศ. 2546
เลขเรียก352.059
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดงาน จัดกาล ให้ลงตัว
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งโอฬาร กลีบพุฒ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. การทำงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยังไม่เคยทำ ไม่ได้ แปลว่า ทำไม่ได้
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. การทำงาน,3. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
เลขเรียก352.059
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล การปฎิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. ข้าราชการพลเรือน - - การทำงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- การทำงาน2. ข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะทางการบริหาร
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนาทีชีวิต ครูจูหลิง บันทึกความจริงที่คนไทยทุกคนต้องอ่าน
เลขเรียก371.1
ผู้แต่งกันต์กวี
หัวเรื่อง1. ครู - - จรรยาบรรณ2. ครู - - การทำงาน,3. ความเป็นครู
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ : การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ครบวงจร
เลขเรียก363.11
ผู้แต่งบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
หัวเรื่อง1. ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม2. อุบัติเหตุ -- การป้องกัน,3. การทำงาน,4. การสร้างจิตสำนึก
สำนักพิมพ์บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
เลขเรียก658.314
ผู้แต่งกันนตยา เพิ่มผล
หัวเรื่อง1. ความพอใจในการทำงาน2. การทำงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเข็มทิศชีวิต 2 ตอน กฎแห่งเข็มทิศ
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งฐิตินาถ ณ พัทลุง
หัวเรื่อง1. ธรรมกับชีวิตประจำวัน2. การดำเนินชีวิต,3. การทำงาน
สำนักพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟิกส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
เลขเรียก351.025
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. การประเมิน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหลียวหลัง 10 ปี สตรีไทย แลหน้าความท้าทายที่รออยู่เนื่องในวันสตรีสากลปี 2548
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สตรีไทย2. สตรีไทย - - การทำงาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม