กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทุจริตและประพฤติชอบ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสารคดีสั้นการป้องกันและปราบปราม {34}1 นาทีกับ ป.ป.ช.{34}
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. การทุจริตและประพฤติชอบ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม