กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
หัวเรื่อง1. การขัดกันแห่งผลประโยชน์2. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง,3. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
สำนักพิมพ์สยามคัลเลอร์พริน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฎิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2552
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักงาน ปปช.
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง2. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี 2554
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ2. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี,3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม