กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ. พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 : 14th International Anit-Corruption Conference
เลขเรียก364.1323
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การฉ้อราษฎร์บังหลวง - - ไทย2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ,3. การประชมุนานาชาติ,4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์โพสต์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลโกงยุคใหม่
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งทศ คณนาพร
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโคตรโกง ! 10 อันดับผู้นำคอรัปชั่นระดับโลก
เลขเรียก364.163
ผู้แต่งรวิโรจน์
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารคดีสั้นการป้องกันและปราบปราม {34}1 นาทีกับ ป.ป.ช.{34}
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. การทุจริตและประพฤติชอบ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง,3. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
สำนักพิมพ์สยามคัลเลอร์พริน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศ
เลขเรียก343
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. นักการเมืองไทย,3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2557
เลขเรียกสร
ผู้แต่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
ปีที่พิมพ์ค121ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประเทศไทยใสสะอาด
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - - รายงานประจำปี2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ,3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
สำนักพิมพ์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2. การฟอกเงิน,3. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม