กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การนำเสนอแผนงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำเสนอแผนงาน/โครงการด้านการจราจรและขนส่งสู่กระบวนการตัดสินใจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งประณต สุริยะ
หัวเรื่อง1. การนำเสนอแผนงาน2. ประณต สุริยะ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม