กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหาร พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนลัดการบริหารจัดการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่อง1. การบริหา2. การจัดกา,3. ผู้บริหา,4. การบริหารธุรกิ,5. กรณีศึกษาด้านการจัดกา
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์
หัวเรื่อง1. การบริหา2. การบริหารธุรกิ,3. ทุนนิย,4. การเปลี่ยนแปลงทางสังค,5. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเท,6. โลกาภิวัตน์ - - แง่เศรษฐกิ,7. เศรษฐกิ,8. เศรษฐศาสตร
สำนักพิมพ์มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรป 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - การบริหา2. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำป,3. ข้าราชการพลเรือ,4. ข้าราชการพลเรือน - - ไท
สำนักพิมพ์เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.5
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - รายงานประจำป2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - การบริหา,3. ทรัพย์สิ,4. ทรัพย์สินส่วนบุคค,5. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม