กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหาร พบจำนวนทั้งสิ้น 24 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอัมพร ธำรงลักษณ์
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์กา2. องค์กา,3. การจัดกา,4. การจัดการองค์การ - - ทฤษฎ,5. การจัดการองค์การ - - องค์การ - - การบริหา
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี พ.ศ. 2560 กรมทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกรป 354.36
ผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ
หัวเรื่อง1. กรมทรัพยากรน้ำ - - การจัดส่วนราชกา2. กรมทรัพยากรน้ำ - - การบริหา,3. กรมทรัพยากรน้ำ - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เลขเรียกรป 353.43
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี - - รายงานประจำป2. กรมบังคับคดี - - การบริหา,3. กรมบังคับคดี - - ไท,4. กรมบังคับคด,5. คด
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียกรป
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์ - - การบริหา2. กรมประชาสัมพันธ์ - - ประวัต,3. กรมประชาสัมพันธ์ - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ก151ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขเรียกรป 610.6
ผู้แต่งวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรม
หัวเรื่อง1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - การบริหา2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - รายงานประจำป,3. สาธารณสุข - - ไท
สำนักพิมพ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารกรุงเทพมหานคร
เลขเรียก352.167
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. กรุงเทพฯ - - การบริหารและการแบ่งเขตปกครอ2. กรุงเทพมหานคร -- การบริหา
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง Property, plant and equipment ; related TFRSs for PAEs and NPAEs
เลขเรียก657.47
ผู้แต่งวรศักดิ์ ทุมมานนท์
หัวเรื่อง1. การเงิน - - การบริหา2. การบริหารสินทรัพย,3. ที่ดิ,4. ที่ดิน - - การบัญช,5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย,6. อาคา,7. การเงิ,8. การบัญชี - - มาตรฐา,9. การบัญชี - - มาตรฐาน - - ไทย 10. การบัญชีสินทรัพย์ ,10. งบการเงิน ,11. อสังหาริมทรัพย์ - - กา
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์ 50
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอนเทนต์ปัง ยังไงก็โดน The Content Revolution
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งมาสเตอร์, มาร์ก
รสสุคนธ์ โมรินทร์, แปล
หัวเรื่อง1. การตลาด - - การบริหา2. การตลาดอินเทอร์เน็
สำนักพิมพ์ช็อร์ตคัต
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนลัดการบริหารจัดการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่อง1. การบริหา2. การจัดกา,3. ผู้บริหา,4. การบริหารธุรกิ,5. กรณีศึกษาด้านการจัดกา
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์
หัวเรื่อง1. การบริหา2. การบริหารธุรกิ,3. ทุนนิย,4. การเปลี่ยนแปลงทางสังค,5. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเท,6. โลกาภิวัตน์ - - แง่เศรษฐกิ,7. เศรษฐกิ,8. เศรษฐศาสตร
สำนักพิมพ์มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิ2. รัฐประศาสนศาสตร,3. การบริหา,4. พฤติกรรมองค์กา,5. รัฐประศาสนศาสตร์ - - ภูมิหลั
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เทศบาลตำบลระโนด
เลขเรียกรป 352.14
ผู้แต่งเทศบาลตำบลระโนด จังหวัดสงขลา
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน - - การวางแผ2. การพัฒนาชุมชน - - สงขล,3. การพัฒนาชนบท - - ไท,4. เทศบาล - - สงขลา - - การบริหา,5. เทศบาล - - ไทย - - สงขล
สำนักพิมพ์บลูอิมเมจ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเป็นเถ้าแก่น้อยด้วยการเทคโอเวอร์และการจ๊อยท์เวนเจอร์
เลขเรียก333.33
ผู้แต่งบุญชนะ บุญเลิศ
หัวเรื่อง1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- การบริหา2. ที่อยู่อาศัย -- แง่เศรษฐกิ,3. การจัดการอสังหาริมทรัพย,4. อสังหาริมทรัพย์ -- การบริหา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกรป 354.36
ผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ
หัวเรื่อง1. น้ำ - - การบริหารจัดกา2. กรมทรัพยากรน้ำ - - การบริหา,3. กรมทรัพยากรน้ำ - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2550
เลขเรียกสร 333.9164
ผู้แต่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. นิเวศวิทยาทะเล2. นิเวศวิทยาชายฝั่ง,3. ทรัพยากรทะเล,4. การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเ,5. ชายฝั่,6. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหา
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจ..สู่ ผู้นำทรงคุณค่า
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งอดุลย์ กาญจนวัฒน์
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. ผู้นำ - - การตัดสินใ,3. ผู้นำ - - การบริหา
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอำนาจหน้าที่วุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งไพโรจน์ โพธิไสย
หัวเรื่อง1. วุฒิสภา - - ไท2. วุฒิสภา - - การบริหา,3. รัฐสภ
สำนักพิมพ์กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองประจำปี 2559
เลขเรียกรายงานประจำปี 342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - ไทย2. ศาลปกครอง- - การบริหา,3. ศาลปกครอง- - ผลงา,4. ศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครอง - - รายงานการปฏิบัติงา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง12 กฎทองของคนใช้สมองเป็น: Brain Rules
เลขเรียก612.823
ผู้แต่งMedina, John
หัวเรื่อง1. สมอง - - การบริหา
สำนักพิมพ์WE LEARN
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรป 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - การบริหา2. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำป,3. ข้าราชการพลเรือ,4. ข้าราชการพลเรือน - - ไท
สำนักพิมพ์เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.5
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - รายงานประจำป2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - การบริหา,3. ทรัพย์สิ,4. ทรัพย์สินส่วนบุคค,5. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขเรียกรายงานประจำปี 338.1
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - รายงานประจำป2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - การบริหา
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 องค์การคลังสินค้า
เลขเรียกรป 354.7
ผู้แต่งองค์การคลังสินค้า
หัวเรื่อง1. องค์การคลังสินค้า - - การบริหา2. องค์การคลังสินค้า - - ประวัต
สำนักพิมพ์องค์การคลังสินค้า
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี 380.1
ผู้แต่งองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. องค์การตลาด - - การบริหา2. องค์การตลาด - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์เกลอ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม