กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารการพัฒนา - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารเพื่อการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข
เลขเรียก353.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. กระทรวงสาธารณสุข - - การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา2. เกษตรทฤษฎีใหม่ - - ไทย,3. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคม วัฒนธรรม และการบริหารแบบไทย
เลขเรียก306
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่อง1. วัฒนธรรม2. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม