กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารความขัดแย้ง. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : CONFLICT OF INTERESTS
เลขเรียก303.6
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล,3. การขัดกันแห่งผลประโยชน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
เลขเรียก658.405
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : หนทางการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี
เลขเรียก303.69
ผู้แต่งวันชัย วัฒนศัพท์
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
เลขเรียก658.4053
ผู้แต่งเอกชัย บุญยาธิษฐาน
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง2. การบริหารองค์กร
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง2. ความสำเร็จ,3. การทำงาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม