กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารงานบุคคล - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล - - ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ .
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล - - ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
หัวเรื่อง1. การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น2. ข้าราชการพลเรือน - - คู่มือ,3. การบริหารงานบุคคล - - ไทย
สำนักพิมพ์ธนภัทร การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 5 เล่ม