กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารงานบุคคล. พบจำนวนทั้งสิ้น 55 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law) :เล่ม 9 บุคลากรภาครัฐ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 10 บุคลากรภาครัฐ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน สำหรับ นักบริหาร
เลขเรียก334.01
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน - - ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฏหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
เลขเรียก344.59
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. กฏหมายแรงงาน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทบาท HR ในโลก KM
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอีวาสน์
หัวเรื่อง1. การจัดองค์การ2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ส. เอเซียเพรส (1989)
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม : Participative Management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมยศ นาวีการ
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลูกน้องทำงานไม่คุ้มเงินเดือน ทำไงดี
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งปิยะ พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. การบริหารงาน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล - - ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ .
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล - - ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแค่มองให้เป็นก็ได้คนเจ๋งๆมาทำงานกับเรา
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งเฟอร์นานเดช-อราโอซ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ซุปเปอร์โพซิซั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามก๊ก พิชัยยุทธ์ยุคดิจิตอล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งยศไกร ส.ตันสกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจริงๆ แล้ว เจ้านายต้องการอะไรจากเรา
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งฮามาดะ, ฮิเดฮิโกะ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาบุคลากร,3. การจูงใจในการทำงาน,4. ผู้น,5. การสื่อสารในการบริหารงานบุคค,6. การทำงา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHR Forms & Reports แบบฟอร์ม และรายงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งลัดดา เตมีย์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารคนแบบโดนๆ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่ง ปวริศา เนินสกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ณ ดา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการและมุมมองจากมืออาชีพ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธารพรรษ สัตยารักษ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอีริคสัน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHR PROFESSIONAL : บทบาทที่ต้องเปลี่ยน สู่มืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไทย - สหรัฐอเมริกา
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารทีม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งดอนเนลลอน, แอน.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสรรหาคัดเลือกบุคลากร แบบมืออาชีพ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งยุดา รักไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ครีเอทีฟเวย์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนสำหรับคนบริหาร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ : การบริหารงานบุคคลสำนักงานราชพัสดุจังหวัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานราชพัสดุ กรุงเทพ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงานราชพัสดุกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาร์มสตรอง, ไมเคิล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีเอาตัวรอดเมื่อต้องทำงานกับมนุษย์เจ้าปัญหา
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสก็อตต์, จินีเกรแฮม
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอ.อาร์. อินเฟอร์เมชัน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง101 วิธีจูงใจลูกน้องให้ทำงานเกินเงินเดือน
เลขเรียก658.407
ผู้แต่งปกรณ์ วินธวัช
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การจูงใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบรรลุเป้าหมาย
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งซีเนล, แคทลีน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การทำงาน- -เป้าหมายและวัตถุประสงค์,3. การจัดองค์การ
สำนักพิมพ์ยูเรก้า
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนทีมของคุณให้จับปลา
เลขเรียก654.402
ผู้แต่งโจนส์, ลอรี เบธ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การทำงานเป็นทีม
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลบนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนิยามใหม่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินการปฎิบัติงาน
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งผุสดี รุมาคม
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โฉมหน้าที่เปลี่ยนไป
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งธัญญา ผลอนันต์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ความพอใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์อินโนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกีรติ ยศยิ่งยง
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์อริยมรรค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบัติ
เลขเรียก658.312
ผู้แต่งปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การวิเคราะห์งาน
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนงานอย่างไร...ให้ได้งาน (Coaching)
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การสอนงาน,3. การให้คำปรึกษา
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2553
เลขเรียก658.3124
ผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ข้าราชการ -- การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับล่าสุด
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human resource management
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งวิลาวรรณ รพีพิศาล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ทรัพยากรมนุษย์ - - การวางแผน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Management
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1979
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ COMPETENCY มาใช้ในองค์กร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระตุ้นคนเพื่อชัยชนะ : Motivating People
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. แรงจูงใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพอร์ฟอร์มมันซ์ เมเซอร์เมนท์ เอ็กเพลนด์ = Performance Measurement Explained
เลขเรียก658.312
ผู้แต่งแอนเดอร์สัน, บีจอน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. สมรรถภาพในการทำงาน
สำนักพิมพ์อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสุรพงษ์ มาลี
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์ความรู้2. การเรียนรู้องค์การ,3. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานของคุณธรรม
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องHR Professional บทบาทเดิม... สำคัญ จำเป็น แต่ไม่เพียงพอ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทุนมนุษย์ของคนไทย รองรับประชาคมอาเซียน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจีระ หงส์ลดารมภ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก็อปปี้
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAI HRM. THAI HRD.
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล,3. ทรัพยากรมนุษย์,4. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรการปฏิบัติงานบุคลากร
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
หัวเรื่อง1. การสรรหาบุคลากร2. การบริหารงานบุคคล,3. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล
เลขเรียก344.59
ผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
หัวเรื่อง1. ข้อพิพาทแรงงาน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์พิมพ์ดีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดจะเป็นนายคนต้องเก่งคน
เลขเรียก658.3145
ผู้แต่งไลเบอร์แมน, เดวิด เจ.
พรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2. การสื่อสารระหว่างบุคคล,3. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. คำบรรยายลักษณะงาน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์หานเฟย : หลักการบริหารคนที่จิ๋นซีฮ่องเต้นำมาใช้ในการสร้างมหาอาณาจักร
เลขเรียก181.11
ผู้แต่งปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
หัวเรื่อง1. ปรัชญาจีน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ -- ไทย2. ข้าราชการ -- ไทย,3. การพัฒนาบุคลากร,4. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม