กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารงานผลิต. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ คัมภีร์สู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658
ผู้แต่งสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การวางแผน,4. การบริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการจัดการการผลิต
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งRitgman, Larry P.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทย
เลขเรียก382.60
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานผลิต2. การจัดการอุตสาหกรรม,3. การแข่งขันการค้า
สำนักพิมพ์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งวิชัย ไชยมี
หัวเรื่อง1. การวางแผนการผลิต2. กรควบคุมสินค้าคงคลัง,3. การบริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม