กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารจัดการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเติบโตแบบเขียวๆ สร้างเศรษฐกิจ...สร้างความยั่งยืน
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยกระดับบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะประเด็นความเหลื่อมล้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2548
เลขเรียก371.4
ผู้แต่งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTools for success : 94 เครื่องมือสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งTurner, Suzanne
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปลศรชัย จาติกวณิช, เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ2. Tools for success
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายการบริหารงานขององค์การธุรกิจไทยไปปฏิบัติ: ศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาในอดีตเพื่อการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21
เลขเรียก658.02
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility management) อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ2. ชัยสิทธิ์ ทิพางต์กุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรน้ำ - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา PP.620 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการโครงการโทรคมนาคมและ ICT
เลขเรียก621.382
ผู้แต่งประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
หัวเรื่อง1. โทรคมนาคม - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและออกแบบวิเคราะห์ระบบเครือข่าย (LAN) ภายในอาคารกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน2. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและออกแบบวิเคราะห์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน2. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ด(ไม่)ลับจับทางโลจิสติกส์
เลขเรียก687.5
ผู้แต่งรุธิร์ พนมยงค์
หัวเรื่อง1. โลจิสติกส์ - - การขนส่งทางน้ำ - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม