กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารทรัพย์สิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพย์สิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม