กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารภาครัฐ. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. การบริหารงานบุคคล,3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : สัญญาทางปกครองและทางแพ่ง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งเข็มชัย ชุติวงศ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. บริการสาธารณะ,3. สัญญาสัมปทานการบริการสาธารณะ,4. สัมปทานการบริการสาธารณะ,5. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งกมลชัย รัตนสกาววงศ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. กฎหมายปกครอง,3. คำสั่งทางปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : การใช้ดุลพินิจกับความรับผิดทางอาญา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิชัย วิวิตเสวี
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,3. ความผิดทางอาญา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยองค์กรอิสระ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งพิเชต สุนทรพิพิธ
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,3. กฎหมายปกครอง,4. คำสั่งทางปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
หัวเรื่อง1. เทียนฉาย กีระนันทน์ - - ผลงาน2. การบริหารภาครัฐ,3. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิสุทธิ์ โพธิแท่น
หัวเรื่อง1. วิสุทธิ์ โพธิแท่น - - ผลงาน2. การบริหารภาครัฐ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม