Main Back

Search การบริหารรัฐกิจ - ไทย. Resualt 5 Items

Titleความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
CallNumber351.17
Authorสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
Publishอักษรไทย
YearOfPrint2528
Result 1 items.
Titleสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล
CallNumber354.59
Authorบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. รัฐบาล - ไทย,3. คณะรัฐมนตรี - ไทย,4. บรรหาร ศิลปอาชา , 24,5.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน
CallNumber352.63
Authorสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
Subject1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ - ไทย
Publishสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน (เล่มที่ 1)
CallNumber351.5
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. ยานันท์ ปันยารชุน, 242. ,3. การบริหารรัฐกิจ - ไทย,4. รัฐบาล - ไทย,5. นายกรัฐมนตรี - ไทย
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2535
Result 1 items.
Titleงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน
CallNumber351.5
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. อานันท์ ปันยารชุน , 242. ,3. การบริหารรัฐกิจ - ไทย,4. รัฐบาล - ไทย,5. นายกรัฐมนตรี - ไทย
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint2535
Result 2 items.