กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก351.17
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. รัฐบาล - ไทย,3. คณะรัฐมนตรี - ไทย,4. บรรหาร ศิลปอาชา , 24,5.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน (เล่มที่ 1)
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ยานันท์ ปันยารชุน, 242. ,3. การบริหารรัฐกิจ - ไทย,4. รัฐบาล - ไทย,5. นายกรัฐมนตรี - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. อานันท์ ปันยารชุน , 242. ,3. การบริหารรัฐกิจ - ไทย,4. รัฐบาล - ไทย,5. นายกรัฐมนตรี - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม