กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.ร.
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.ร.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
เลขเรียก351.5930
ผู้แต่งธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย,3. การบริการประชาชน
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสุรพล ศรีวิทยา
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปรัชญาของการบริหารภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม