กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. กรมพัฒนาที่ดิน - - การปฏิบัติงาน2. ประกันคุณภาพ,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สหายบล็อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประเชาชน ปี พ.ศ. 2546
เลขเรียก352.059
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารราชการยุคใหม่ของรัฐมนตรี ของ รฐัมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และอธิบดี
เลขเรียก352
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการพลเรือน2. ระบบราชการ - - ไทย,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
เลขเรียก352.059
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน : รัฐบาลพันตำรวจพันโท ทักษิณ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. คณะรัฐมนตรี - - การประชุม2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบ 6 เดือน (26 สิงหาคม 2546 - 26 กุมพันธ์ 2547) รัฐบาล : พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่อง1. คณะรัฐมนตรี - - การประชุม2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและปฏิบัติรูป ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์พิมพ์ตุลา
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนานาทัศนะ ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์ฝ่ายโรงพิมพ์ กองกลาง สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐบาล ของประชาชน
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี-คณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รัฐบาล - - ไทย - - ผลงาน2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะทำงานจัดทำผลงานของรัฐบาล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 5 เล่ม