กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ -- ไทย2. การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. หลักธรรมมาภิบาล
สำนักพิมพ์พรีเมียร์ โปร
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- ไทย2. ระบบราชการ -- ไทย,3. การบริหารบุคคล - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม