กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 37 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law) : เล่ม 8 การบริหารงานภาครัฐ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai law) :เล่ม 7 การบริหารงานภาครัฐ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,4. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 : 2.4 เครื่องมมือทางการบริหารจัดการในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง2. กฎหมายมหาชน,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารสมุดปกข่าว ก้าวต่อไปของการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. กาปฎิรูประบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ส่วนราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กฎหมายและกระบวนการบริหารภายในองค์กร
เลขเรียก350
ผู้แต่งธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. องค์การ - - การบริหาร,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ : Managing Public Development Projects
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ2. การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย
เลขเรียก351.21
ผู้แต่งจุมพล หนิมพานิช
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการ
เลขเรียก351
ผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฎ์ , สุธี สุทธิสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
เลขเรียก350
ผู้แต่งกวี รักษ์ชน
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
เลขเรียก351
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ
เลขเรียก350
ผู้แต่งอุทัย เลาหวิเชียร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. การบริหารรัฐกิจ - - การศึกษาและการสอน - - ไทย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปประเด็นผู้บริหารนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม,4. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน,5. รัฐบาล
สำนักพิมพ์เดอะ สยาม เฮอริเทจ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในการกำกับของฝ่ายบริหาร
เลขเรียก351
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. บริการสาธารณะ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาหารเสริมสมองนักบริหาร เล่ม 2
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ,4. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต
เลขเรียก351.004
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการไทย2. การบริหารรัฐกิจ,3. ข้าราชการพลเรือน - อัตรากำลัง,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. การวางแผน2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤติเพิ่มโอกาส การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากยุคสมัยของเลขาธิการ ก.พ.
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. การบริหารรัฐกิจ,3. ธรรมรัฐ
สำนักพิมพ์เชอร์บอร์น พริ้นต์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฎิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. แผนแม่บทปฎิรูประบบ2. ราชการ,3. ระบบราชการ - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เลขเรียก352.34
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. การบริหารรัฐกิจ - - จังหวัด,4. การบริหารรัฐกิจ - - ระเบียบและข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสาธารณบริหารศาสตร์
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสร้อยตระกูล อรรถมานะ
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รอ.601 การจัดการภาครัฐและเอกชน
เลขเรียก351
ผู้แต่งปฐม มณีโรจน์
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศยน์และกรองการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. ราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง - - คดีและการสู้คดี,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์
เลขเรียก351
ผู้แต่งวราภรณ์ สามโกเศศ
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 62
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งสุทธิชัย เลียงชเยศ
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การบริหาร2. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชน
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การมหาชน : แนวคิด รูปแบบ และวิธีการบริหารงาน
เลขเรียก350
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่อง1. องค์การมหาชน2. กาจัดองค์การ,3. องค์การ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การมหาชน : แนวคิด รูปแบบ และวิธีการบริหารงาน
เลขเรียก350
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่อง1. องค์การมหาชน2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์ฝ่ายโรงพิมพ์ กองกลาง สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
เลขเรียก350
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. องค์การมหาชน2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม