กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. การจัดส่วนราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. กระทรวง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. การบริหารราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่
เลขเรียก352.15
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. การบริหารราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่อง1. การบริหารราชการ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม