กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
เลขเรียก332
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม